ชื่อผู้นำครอบครัว 74

ข้อมูลที่อยู่

ร่วมใจพัฒนา

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
ไม่มีที่ดินเป้นของตนเอง ไฟฟ้าต่อพ่วงจากเพื่อนบ้าน
1.ไฟฟ้าภายในบ้าน
2.ซ่อมแซมบ้าน

สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
1.ไม่เพียงพอ
2.เครื่องนุ่งห่ม

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
1.อดมื้อ กินมื้อ
1.ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
1.ลูกสาว สายตาเอียง พิการขาข้างซ้าย
2.บิดา โรคเบาหวาน ไขมัน

1.ตรวจสุขภาพประจำเดือน

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ ออมเพื่อจ่ายค่าเช่าท่ี่ดิน

ออมเพื่อค่าเช่าที่ดิน
เพิ่มรายได้

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

2,000.00 บาท/เดือน
1,000.00 บาท
1 คน


อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ : ต้องการเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

1.โครงการบ้านมั่นคง ได้รับเงินสนับสนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุาย์ เป็นเงิน 14,000บาท

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น


11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.สภาพที่อยู่อาศัย
2.อาชีพและรายได้
3.สุขภาพที่ดี
4.อาหาร
5.เครื่องนุ่งห่มและของใช้ในครัวเรือน