ชื่อผู้นำครอบครัว 73

ข้อมูลที่อยู่

ร่วมใจพัฒนา

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
คับแคบ ไม่เพียงพอต่อการใช้สอย
ซ่อมแซมและเพิ่มเติม ขยายพื้นที่
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
1.ไม่มีที่นอน
1.ต้องการที่นอน
2.เครื่องใช้ในครัวเรือน

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
ไม่พอต่อการบริโภค เพราะรายได้น้อย
ต้องการข้าวสารอาหารแห้ง

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ


6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ อมเพื่อค่าเช่าที่ดิน

ค้างชำระค่าเช่าที่ดินมาเป็นเวลา 2 เดือนแล้ว
ปลดหนี้

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

1,000.00 บาท/เดือน
500.00 บาท
1 คน
ไม่มีงาน ไม่มีนายจ้าง

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ : ต้องการเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา


10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

1.ค้าใช้จ่ายเพื่อเลี้ยงดูบุตร

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.อาชีพ
2.เครื่องนุ่งห่ม
3.ที่อายู่อาศัย
4.อาหาร