ชื่อผู้นำครอบครัว 64

ข้อมูลที่อยู่

หลังตำหนักเขาน้อย

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
1.บ้านของตนเอง แต่ที่ดินเป้นของเขาตังกวน (อยู่ในสถานะบุกรุก)
1.ซ่อมแซม ต่อเติมบ้านที่ชำรุด
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
1.ขาดแคลชุดนักเรียนให้ลูก
ต้องการชุดนักเรียนให้ลูก และเสื้อผ้าให้แก่สมาชิกได้ใช้ในครอบครัว

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
1.ลูกต้องกินนม ขาดแคลนนมให้ลูกได้กิน
2.อาหารไม่เพียงพอต่อสมาชิกในครัวเรือน

1.ต้องการนมและอาหารเพื่อการบริโภค

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
1.แม่เป็นมะเร็งเต้านม
2.ลุกสาวพิการ เป็นใบ้
3.ลูกเขยเป้นใบ้


6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

3,000.00 บาท/เดือน
450.00 บาท
3 คน
1.ไม่มีคนจ้างทำงาน
2.ไม่มีอาชีพที่แน่นอน


อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ : ค้าขาย
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้
-

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

1.เบี้ยคนพิการ
2.เบี้ยผู้สูงอายุ
3.ประกันสังคม

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

1.ต้องการทุนการศึกาาให้ลูกได้เรียนหนังสือ
2.ต้องการรถพ่วง เพื่อส่งลูกไปโรงเรียน และประกอบอาชีพ

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.อาชีพที่มั่นคง
2.อาหารเพื่อการบริโภค
3.ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
4.ชุดนักเรียน
5.ค่ารักษาพยาบาล