ชื่อผู้นำครอบครัว 61

ข้อมูลที่อยู่

ตำหนักเขาน้อย

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
จำนวนผู้อาศับยเยอะจนมีพื้นที่คับแคบ
ต้องการบ้านเช่าหลังใหญ่
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ


4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
สมาชิกในครอบครัวเยอะไม่เพียงพอต่อการบริโภค
ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
1.หัวหน้าครอบครัวมีความจำเสื่อม เบาหวาน ความดัน
2.หลานสาวเป็นรูมาตอย ไม่ได่รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
3.พี่สาวเป็นหอบหืด ทำงานหนักไม่ได้

1.อยากให้พยาบาลเข้ามาดูแล

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

รายได้ไม่เพียงพอ

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

7,500.00 บาท/เดือน
1,071.00 บาท
4 คน
1.มีที่ดินแต่ไม่มีเงินทุนเพื่อการลงทุน
2.อุปกรณ์ณ์ทางการเกษตรชำรุด


อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ : ค้าขาย
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

1.ได้รับการช่วยเหลือจาก อสม.

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

1.ต้องการให้หน่วยงานของรัฐเข้ามาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.อาชีพ ต้องการเงินมาลงทุนเพื่อค้าขาย
2.ต้องการอุปกรรืประกอบอาชีพ
3.การเข้าถึงการรักษาพยาบาล
4.ที่อยู่อาศัย