ชื่อผู้นำครอบครัว 56

ข้อมูลที่อยู่

วชิราซอยคี่

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
1.บ้านชำรุดทรุดโทรม หลังคารั่ว
1.ปรับปรุงบ้านใหม่ทั้งหลัง
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
1.เครื่องใช้ในครัวเรือนชำรุดทรุดโทรม เสื่อมสภาพการใช้งาน
2.เสื้อผ้ามีน้อยชิ้น

1.ต้องการปัจจัยสี่ พัดลม กระติกน้ำร้อน
2.ต้องการการซ่อมแซมบ้าน

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
1.อดมื้อกินมื้อ
1.ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม
2.อาหารเสริมสุขภาพ

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
ความดัน
1.อาหารเสริมสุขภาพ

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

ไม่มีรายได้ที่เพียงพอ
ต้องการรายได้

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

0.00 บาท/เดือน
0.00 บาท
0 คน
รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ : ต้องการเงินช่วยเหลือ

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

1.เงินผู้สูงอายุ

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

1.ปรับปรุงบ้านให้มีความคงทนแข็งแรงและปลอดภัย

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.1.ปรับปรุงบ้านให้มีความคงทนแข็งแรงและปลอดภัย
2.เงินบริจาค