ชื่อผู้นำครอบครัว 55

ข้อมูลที่อยู่

ศาลาหัวยาง

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
เช่าที่เพื่อสร้างบ้านอยู่เป็นของตนเองปีละ600บาท
ซ่อมแซมบ้านให้ดีขึ้น
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ

1.ตู้ใส่เสื้อผ้า
2.ชุดเครื่องครัว

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
บางวันเงินไม่เพียงพอต่อการซื้อกับข้าว จะต้องขอเซ้นต์แม่ค้า
1.ต้องการข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
1.มะเร็งบริเวณก้นกบ (ทำคีโมแล้ว6-7ครั้ง)
2.โรคหัวใจ
3.น้ำท่วมปอด

1.ต้องการหายป่วยจากโรค เพื่อจะได้แบ่งเบาภาระให้แก่ครอบครัว

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในแต่ละวันไม่เพียงพอ

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

1.00 บาท/เดือน
1.00 บาท
1 คน
1.ยากจน ขัดสน ขาดแคลน (ลักษณะอาชีพคือการขนส่งของตามตลาดสด)

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ : ไม่มีเวลาว่างเพราะต้องทำงานทั้งวัน และต้องดูแลภรรยา

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้
ไม่มีเวลาว่างเพราะต้องทำงานทั้งวัน และต้องดูแลภรรยา

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

1.ได้รับข้าวสารอาหารแห้งจากเทศบาล

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

1.เงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
2.ต้องการปลดหนี้ (ปัจจุบันเป็ฯหนี้อยู่4,000บาท)
3.รถจักรยานยนต์ที่ใช้ในปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรมอยากให้ช่วยซ่อมแซมให้

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.เพิ่มรายได้
2.อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาภรรยาที่ป่วย