ชื่อผู้นำครอบครัว 52

ข้อมูลที่อยู่

วัดตีนเมรุ

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ เจ้าของบ้านให้อยู่ฟรี
1.บ้านคับแคบมีพื้นที่ใช้สอยน้อย
2.หลังคาเป็นรู
3.ชั้นสองไม่สามารถอยู่อาศัยได้

1.ปรับปรุงบ้าน
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
ผ้าถุงไม่เพียงพอ
1.ผ้าถุงและเสื้อผ้า

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
รายได้ไม่เพียงพอ
ข้าวสารอาหารแห้ง

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
1.โรคชรา ไม่สารถเดินได้ ต้องนั่งอยู่บนเตียง
ต้องการหมอและพยาบาลมาดูแล

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

รายได้ไม่เพียงพอ

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

10.00 บาท/เดือน
2.00 บาท
2 คน


อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้
อายุมากแล้ว

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา


10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

1.ค่าครองชีพ
2.ผู้ดูแล

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.รายได้
2.ปรับปรุงบ้าน
3.สุขภาพ
4.เครื่องนุ่งห่ม