ชื่อผู้นำครอบครัว 51

ข้อมูลที่อยู่

วัดตีนเมรุ

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
น้ำบาดาลมีกลิ่น
ต้องการน้ำประปาใช้
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
1.เครื่องนุ่งห่มสภาพเก่า และมีน้อยชิ้น
1.ต้องการเครื่องนุ่งห่มใหม่และเพิ่มขึ้น

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
1.รับประทานอาหารเพื่อยังชีพวันละ 1 มื้อ
1.ต้องการข้าวสารอาหารห้ง น้ำดื่ม

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
เดินไม่ได้เนื่องจากเป้นบุคคลพิการ (ขาข้างขวา)
1.ต้องการยาคลายเส้น
2.จัดคนมาดูแล

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

รายได้ไม่เพียงพอ
1.ต้องการรายได้

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

1.00 บาท/เดือน
1.00 บาท
1 คน
บุตรช่วยจ่ายค่าเช้าบ้า่นให้ในแต่ละเดือน

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

1. รายได้ผู้สูงอายุ
2.รายได้บุคคลพิการ
3.ข้าวสาร จากเทศบาลปีละครั้ง

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

1.ต้องการคนดูแลเดือนละครั้ง

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.น้ำประปา
2.อาหาร
3.รายได้
4.เสริมสร้างสุขภาพร่างกาย