ชื่อผู้นำครอบครัว 5

ข้อมูลที่อยู่

ป้อม ๔

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
ฝนตกน้ำไหลเข้าบ้าน

ฝ้าหลุด

ซ่อมบ้าน ซ่อมหลังคา
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ

ตู้เย็น

แผ่นรองกันซึมผู้ป่วย

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
ผู้อาศัย ๔ คนไม่เพียงพอ
ข้าวสาร 15 กิโลกรัม / เดือน

นมผู้สูงอายุ

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
เป็นอัมพฤก 1 คน

เป็นความดัน เบาหวาน 1 คน

แพมเพิส

นมผู้สูงอายุ , เตียงผู้ป่วย ,รถเข็น,

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ กอช

มีการขาดการออม

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

4,000.00 บาท/เดือน
1,000.00 บาท
3 คน


อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ : รับจ้าง
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลจากเงินผู้สูงอายุและผู้พิการ รวม 1800 บาท/เดือน

ปี 2558 ได้รับการช่วยเหลือข้าวสารอาหารแห้ง

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

อยากได้รับทุนการศึกษา
เตียงผู้ป่วย
รถเข็นผู้ป่วย

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

แผ่นรองกันซึมผู้ป่วย
รายได้
อาหาร
ที่อยู่อาศัย