ชื่อผู้นำครอบครัว 48

ข้อมูลที่อยู่

บ่อนวัว

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
แคบ อึดอัด เหมือนรังไก่
1.บ้าน1หลัง
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
เนื่องจากยายอยู่บ้านคนเดียว อดมื้อกินมื้อ
1.ด้านการเงินเพื่อซื้อผ้าห่ม เสื้อผ้า
2.ของใช้ในครัวเรือนทั่วไป

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
ขาดแคลนอาหาร
ต้องการข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
นอนอยู่บ้านทั้งวันไม่ได้ทำอะไรเลย
ให้ภาครัฐช่วยสงเคราะห์ด้านการเงิน

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

รายได้ไม่เพียงพอ
ต้องการเงิน

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

1.00 บาท/เดือน
1.00 บาท
0 คน
ยายอาศัยอยู่คนเดียว นานๆครั้งลุกชายส่งเงินมาให้บ้าง

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา


10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

1.เงิน
2.ที่อยู่อาศัยใหม่
3.เครื่องใช้ในครัวเรือน

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.เงิน
2.ที่อยู่อาศัยใหม่
3.เครื่องใช้ในครัวเรือน