ชื่อผู้นำครอบครัว 47

ข้อมูลที่อยู่

บ่อนวัว

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
บ้านเดี่ยวคับแคบ ขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
1.ต้องการเงิน
2.ต้องการข้าวสารอาหารแห้ง
1.

สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
1.บางวันไม่มีอาหารเพื่อการยังชีพ
1.เงิน
2.ต้องการอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
เนื่องจากทำงานรับจ้างล้างจานที่วัดทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการซื้อหาอาหารเพื่อการบริโภคในแต่ละวัน
1.ต้องการให้ช่วยเหลือทางด้านการเงิน

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
ใช้ชีวิตเพียงคนเดียว ไม่มีคนดูแลให้ความช่วยเหลือยามเจ็บป่วย
1.ต้องการให้ช่วยเหลือทางด้านการเงิน
2.ต้องการข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

เนื่องจากทำงานรับจ้างล้างจานที่วัดทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการซื้อหาอาหารเพื่อการบริโภคในแต่ละวัน
1.รายได้เพิ่มจากเงินบริจาค

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

500.00 บาท/เดือน
500.00 บาท
0 คน


อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา


10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

1.ด้านอาหารการกิน ปัจจัยสี่
2.ด้านการเงินการสงเคราะห์

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.ด้านอาหารการกิน ปัจจัยสี่
2.ด้านการเงินการสงเคราะห์