ชื่อผู้นำครอบครัว 46

ข้อมูลที่อยู่

บ่อนวัว

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
ปัจจุบันทุกคนอาศัยอยู่กับแม่ยาย
ต้องการบ้านเป็ฯของตนเอง
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ

1.ต้องการเงิน
2.ต้องการที่อยู่อาศัยใหม่

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
อาชีพส่งผลต่อรายได้
1.ต้องการเงิน
2.ต้องการอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ

ต้องการเงินเพื่อสำรองเรื่องปัญหาสุขภาพ

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ



7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

1.00 บาท/เดือน
1.00 บาท
2 คน
ทำงานคนเดียวเลี้ยงลูกสองคน

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ : งานรับจ้างทั่วไป
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา


10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

1.ต้องการเงินสนับสนุการประกอบอาชีพ

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.ต้องการเงินสนับสนุนเพื่อการประกอบอาชีพ