ชื่อผู้นำครอบครัว 45

ข้อมูลที่อยู่

บ่อนวัว

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
บ้านไม้สองชั้น แคบ อึดอัดเพราะอยู่กัยหลายคน
สนับสนุนเงินเพื่อต่อเติมที่บ้าน
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
ขาดสิ่งของเครื่องใช้ภายในครัวเรือน
บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ และช่วยเหลือด้านการเงิน เนื่องจากมีผู้ป่วยพิการ

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน

ข้าวสารอาหารแห้ง

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
รับประทานอาหารไม่ค่อยได้ พุดไม่ค่อยได้ นอนอยู่บนเตียงตลอด
ช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อการรักษา

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ


บริจาคในแต่ละเดือน

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

3.00 บาท/เดือน
1.00 บาท
4 คน
เนื่องจากกำลังเรียนอยู่2คน เเละเป็นบุคคลพิการอีก1คน ทำให้ผู้เป็ฯมารดาต้องดูแลอย่างไกล้ชิด

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ : ร้อยพวงมาลัย
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา


10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

1.ต้องการรับงานมาทำที่บ้าน
2.ช่วยเหลือในด้านการเงิน

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.บริจาคเงินเพื่อรับการรักษาตัวมในโรงพยาบาล