ชื่อผู้นำครอบครัว 43

ข้อมูลที่อยู่

ศาลาเหลือง

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
1.หลังคารั่ว
2.ปรุงอาหารใช้เตาถ่านและไม้ฟืน

1.ซ่อมแซมบ้าน
2.ต้องการอุปกรณ์ประกอบอาหารใหม่

สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
มีของที่เคยได้รับบริจาคแต่เก่าแล้วและบางชิ้นสวมใส่ไม่ได้
1ผ้าห่ม
2ผ้านวม
3.ของใช้ในชัวิตประจำวัน

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
รายได้ไม่เพียงพอ อดมื้อกินมื้อ
ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
บุตรสาวเป็นออทิสติก
1.ให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลในการการตรวจสุขภาพและวิธีการดูแลสุขภาพ

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

รายได้ไม่เพียงพอ
ต้องการรายได้เพิ่ม

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

3.00 บาท/เดือน
3.00 บาท
1 คน
รายได้ไม่เพียงพอ

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ : ร้อยพวงมาลัย
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

เงินคนพิการ

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

ให้หน่วยงานภาครับหรือเอกชนเข้ามาช่วยเหลือมากขึ้น

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.รายได้เพิ่ม
2.อุปกรณ์ครัวเรือ
3.ที่อยู่อาศัย
4.เครื่องนุ่งห่ม
5.ยารักษาโรค