ชื่อผู้นำครอบครัว 38

ข้อมูลที่อยู่

พาณิชย์สำโรง

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
บ้านไม้ ผุพัง ชำรุดหลายจุด เช่นประตุ หน้าต่า ผนัง และบริเวณห้องนอนมีช่องโหว่
ปรับปรุงสภาพบ้านให้ดีกว่าเดิม
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
ห้องครัวเก่า ชำรุดทรุดโทรม มีฝุ่น
1.อุปกรณ์ประกิบการทำอาหาร

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน


5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
ปวดเมื่อยบริเวรสะเอว แผ่นหลัง เพราะยกของหนัก
ยาแก้ปวดเมื่อย

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

รายได้ไม่เพียงพอ

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

0.00 บาท/เดือน
0.00 บาท
4 คน
รายได้ไม่แน่นอน เพิ่งลงทุนค้าขาย

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ : งานเหล็ก
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้
ไม่มีพื้นที่ให้ทำ

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ได้รับ 2 ครั้งจากหน่วยงานภาคเอกชน ครั้งละ1,000บาท

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น


11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
2.ที่พักอาศัยชำรุดทรุดโทรม
3.งานและอาชีพเสริม