ชื่อผู้นำครอบครัว 36

ข้อมูลที่อยู่

พาณิชย์สำโรง

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ ที่ดินรถไฟ
พื้นบ้านใช้ไม้เรียง หน้าต่าง,หลังคาและผนังบ้านทำจากสังกะสี
(บ้านอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์)


สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ


4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
นำผักสวนครัวที่ปลูกไว้ข้างบ้านมาทำอาหารรับประทานในครอบครัว

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
1.นางเลี่ยน ศรีัเจริญ เป็นลมบ่อย
2.นายชาตรี ศรีเจริญ มีความเครียด

ยาหรือค่ารักษาพยาบาล

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

รายได้ไม่เพียงพอ เพราะหัวหน้าครอบครัวหารายได้จากการขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพียงคนเดียว

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

3.00 บาท/เดือน
0.00 บาท
1 คน
รายได้ไม่แน่นอน บางวันได้20-100บาท บางวันไม่ได้เลย

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ : ทำงานไม่ไหว มีปัญหาทางสุขภาพ

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา


10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น


11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.สร้างบ้านให้เสร็จ
2.รายจ่ายด้านอาหาร