ชื่อผู้นำครอบครัว 31

ข้อมูลที่อยู่

ชุมชนหน้าโรงเรียนโสตศึกษา

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
ที่อยู่อาศัยคับแคบ
ต้องการความสะดวกสบายในบ้าน
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ


4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
อาหารไม่เพียงพอ เนื่องจากรายได้ไม่แน่นอน
ต้องการข้าวสาร อาหารแห้ง

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
มีหลานที่พิการ 1 คน ร่างกายไม่แข็งแรง แขน 1 ข้าง อ่อนแรง ไม่สามารถทำอะไรได้
ต้องการทำบัตรผู้พิการ

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

รายได้น้อย
ต้องการเพิ่มรายได้

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

10,000.00 บาท/เดือน
5,000.00 บาท
1 คน


อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ : อะไรก็ได้ที่สามารถเพิ่มรายได้
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

เทศบาลแจกของ

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

ต้องการอุปกรณ์ทำมาหากิน

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

ที่อยู่อาศัย
อุปกรณ์ทำมาหากิน
รายได้
อาหาร
สุขภาพ