ชื่อผู้นำครอบครัว 29

ข้อมูลที่อยู่

ชุมชนหน้าโรงเรียนโสตศึกษา

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
ประสบปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าเช่าเพราะมีรายได้ที่ไม่แน่นอน
ขาดแคลนเงินค่าเช่า
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
ขาดแคลนเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้ในครัวเรือน
ต้องการข้าวสารอาหารแห้ง ของใช้ในครัวเรือน

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
บางวันไม่มีอาหารรับประทานเนื่องจากค้าขายไม่ได้
ต้องการข้าวสาร อาหารที่สามารถเก็บไว้ใช้ได้นาน

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
ปวดเมื่อยตามร่างกาย
ต้องการตรวจสุขภาพ

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

8,000.00 บาท/เดือน
8,000.00 บาท
1 คน
ขึ้นอยู่กับการค้าขายในแต่ละวัน

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ : งานที่ทำไม่สามารถรับงานอื่นได้

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้
ต้องการทำสวนเศรษฐกิจพอเพียงแต่ขาดความรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

เทศบาลมอบของใช้ในครัวเรือน ข้าวสาร อาหารแห้ง

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

ทุนการศึกษาบุตร เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอในการส่งลูกเรียนหนังสือ

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

ที่อยู่อาศัย
รายได้
อาหาร
เครื่องนุ่งห่ม
สุขภาพ