ชื่อผู้นำครอบครัว 27

ข้อมูลที่อยู่

ชุมชนดรุณศึกษา

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ


สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม
เครื่องนุ่งห่ม

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน


5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
ลูกสาวพูดไม่ได้ ร่างกานซีกซ้ายไม่ค่อยมีแรง
ส่วนแม่เป็นโรคเบาหวาน,ความดัน,ริดสีดวง


6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

หัวหน้าครอบครัวมีรายได้คนเดียว

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

6,000.00 บาท/เดือน
6,000.00 บาท
3 คน
หัวหน้าครอบครัวมีรายได้แค่คนเดียว

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ได้รับผู้เงินผู้พิการ 800 บาท/เดือน
เงินผู้สูงอายุ 1000 บาท/เดือน

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

อยากมีเงินให้หลานๆ
ต้องการตู้เย็น พัดลม

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

รายได้ในครัวเรือน
เครื่องนุ่งห่ม