ชื่อผู้นำครอบครัว 26

ข้อมูลที่อยู่

ขนส่ง

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
มีปัญหาด้านรายได้หนุนเวียนไม่ทัน ที่อยู่ชำรุดบ้าง บ้านรก ไม่มีที่ใส่ของ

สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
มีค่าใช้จ่ายไม่พอในครัวเรือน ชัดสนอยู่
อยากได้ เสาดิจิตอล ที่เขาแจกฟรี โทรทัศน์เห็นไม่ค่อยชัด หม่อหูงข้าวจะพั่งแล้ว ขนสนในครัวเรือนบ้าง และผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
มีข้าวสารแต่ไม่มีกับข้าวกิน ไม่คอยเพียงพอในแต่ละวัน ขาดแค่่นมสำหรับเด็ก
อยากให้ช่วยเรื่องอาหาร เช่น ข้าวสาร นมเด็ก และอาหารแห้ง

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
มีผู้ป่วยความดันและคุณยายเป็นอัมพาตช่วงล่างลำบากในการเดินทางเวลาไปหาหมอ
ลำบากในการเดินทางพาคุณยายไปหาหมอ ให้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

รายได้ไม่ค่อยพอในการใช้จ่ายในแต่ละวัน
อยากให้ช่วยเรื่องรายได้หรือแลกกับการทำงานก็ได้

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

10.00 บาท/เดือน
300.00 บาท
7 คน
รายได้ไม่พอใช้ ต้องจ่ายหนี้สิน รายได้ไม่เพียงพอ

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ : แม่ครัว
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

มีคนมาถามแต่ไม่มีของมาให้ อยู่ ๆ ก็หายไปเลย
ได้รับจากหน่วยงานเทศบาลนครหาดใหญ่ 4-6 เดือน เขาแจกมาให้ครั้งหนึ่ง

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

ไม่คอยมี แต่ก็อยากให้ช่วยเหลือในเรื่องพวกอาหารทุนการศึกษาเด็ก

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1. ด้านอาหาร
2. ที่พักอาศัย
3. ของใช้ในครัวเรือน
4. สุขภาพ
5. การออม