ชื่อผู้นำครอบครัว 251

ข้อมูลที่อยู่

บ่อหว้า

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
พื้นบ้านชำรุด หลังคากระเบื้องแตก
อยากเปลี่ยนพื้นบ้าน เปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนเล็ก และเปลี่ยนประตูบ้าน
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ต้องการเสื้อผา้

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
ไม่ได้รับประทานอาหารครบทั้ง 3 มื้อ
ต้องการอาหารที่เพียงพอต่อการบริโภค

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
มีคนพิการ (ทางด้านการสื่อสาร) ทางการได้ยิน
ต้องการให้ดูแลเรื่องสุขภาพ

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

ไม่มีรายได้ เงินไม่เพียงพอต่อการครองชีพ
ต้องการอาชีพเสริม

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

4,000.00 บาท/เดือน
4,000.00 บาท
2 คน
อยู่กัน 3 คนแต่มีรายได้คนเดียว

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรับ

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น


11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

ลำดับที่ 1 สภาพบ้านชำรุด
ลำดับที่ 2 รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย