ชื่อผู้นำครอบครัว 246

ข้อมูลที่อยู่

พัฒนาใหม่

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
ลักษณะบ้านหลังเล็ก กั้นด้วยสังกะสี ห้องน้ำพัง
ต้องการห้องน้ำใหม่
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
เสื้อผ้าแบ่งกันใช้
ต้องการเสื้อผ้า

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
อาหารได้มาจากวัด โรงเรียน
อยากได้อาหารเพิ่ม เพราะไม่เพียงพอ

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
คนที่ 1 เป็นอัมพฤกษ์
คนที่ 2 กินข้าวไม่ได้

ต้องการให้คนมาช่วยตรวจสุขภาพ

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

ไม่มีการออม เงินไม่เพียงพอ
ต้องการอาชีพเสริม

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

2,000.00 บาท/เดือน
500.00 บาท
2 คน
รายได้มาจากการร้อยพวงมาลัยเพียงอย่างเดียว

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ : การร้อยพวงมาลัย
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ได้รับความช่วยเหลือจากโรงเรียนเดือนละประมาณ 3,000 บาท บางครั้งได้ข้าวสาร 10 กิโลกรัม

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

ลำดับที่ 1 อาหาร
ลำดับที่ 2 ที่อยู่อาศัย
ลำดับที่ 3 เครื่องนุ่งห่ม
ลำดับที่ 4 สุขภาพ
ลำดับที่ 5 อาชีพเสริม

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

ลำดับที่ 1 อาหาร
ลำดับที่ 2 ที่อยู่อาศัย
ลำดับที่ 3 เครื่องนุ่งห่ม
ลำดับที่ 4 สุขภาพ
ลำดับที่ 5 อาชีพเสริม