ชื่อผู้นำครอบครัว 245

ข้อมูลที่อยู่

พัฒนาใหม่

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
บ้านชำรุด พื้นบ้านชำรุด ฝาผนังชำรุด ห้องน้ำชำรุด
ให้ช่วยหาที่อยู่ที่ดีกว่านี้ เพราะอยู่บ้านกันหลายคน ต้องการห้องน้ำที่มิดชิด
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
เสื้อผ้าไม่เพียงพอ ไม่มีชุดนักเรียน ไม่มีรองเท้า
ให้ช่วยเหลือเรื่องเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ชุดนักเรียน

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
ได้กินอาหารไม่ครบ 3 มื้อ
ให้ช่วยเหลือเรื่องอาหารเนื่องจากไม่เพียงพอ

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
เจ้าของบ้านเป็นไทรอยด์
ให้ช่วยเหลือในการรักษาโรค

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

เงินไม่เพียงพอในการออม
สนับสนุนให้มีการออมเงิน

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

9,000.00 บาท/เดือน
9,000.00 บาท
1 คน
สมาชิกในครอบครัวไม่มีรายได้

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

อยากมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1. ที่อยู่อาศัย
2.อาหาร
3.เครื่องนุ่มห่ม
4.อาชีพ
5.สุขภาพ