ชื่อผู้นำครอบครัว 21

ข้อมูลที่อยู่

ชุมชนบ้านจ่า

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
บ้านมีสภาพเก่าทรุดโทรม

สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ


4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน


5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
หัวหน้าครอบครัวเป็นความดัน
ลูกสาว บุตรมีอาการทางประสาท


6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการออม

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

2,100.00 บาท/เดือน
1,000.00 บาท
0 คน
รายได้เป็นวันต่อวัน ถ้าไม่ทำข้าวต้มมัดขายก็ไม่มีรายได้

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

เงินผู้สูงอายุ 1000 บาท/เดือน
เงินผู้พิการ 1000 บาท/เดือน

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

อยากได้ค่าครองชีพเพิ่มมากขึ้น

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

รายได้
สภาพที่อยู่อาศัย