ชื่อผู้นำครอบครัว 208

ข้อมูลที่อยู่

ชุมชนแหล่งพระราม

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ อาศัยผู้อื่น
1.ไม่มีที่อยู่เป็นของตนเอง

สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
1.ขาดแคลนเครื่องนอน
1.ต้องการชุดเครื่องนอน

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
1.เจ้าของบ้านอรุเคราะห์

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
1.ไม่สะดวกไปโรงพยาบาล
1.ต้องการคนพาไปโรงพยาบาลและเค่าเดินทาง

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ เงินฌาปนกิจศพ

1.รายได้ไม่เพียงพอ
1.ต้องการเงินช่วยเหลือ

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

0.00 บาท/เดือน
0.00 บาท
2 คน
ชราภาพไม่มีรายได้

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ : เงินช่วยเหลือ

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้
1.เงินคนชรา
2.ตรวจสุขภาพร่างกาย
3.ได้รับการแนะนำการออกกำลังก่ายจากกลุ่มพัฒนาครอบครัว

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา


10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น


11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.ค่าเดินทางไปโรงพยาบาล
2.ชุดเครื่องนอน
3.รถเข็นผู้ป่วย
4.โถปัสสาวะ