ชื่อผู้นำครอบครัว 202

ข้อมูลที่อยู่

ป้อมหก

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
ไม่มีที่อยู่ ค่าเช่าแพง ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟ
ต้องการที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
ไม่มีเสื้อผ้าใช้ เพื่อนบ้านเอามาให้
ต้องการเสื้อผ้า ของใช้ในชีวิตประจำวัน

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
ไม่มีอาหาร ไม่มีเงินซื้อ
ข้าวสารอาหารแห้ง

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
ความดัน ริดสีดวงทวาร ต้องรับยาสม่ำเสมอ
ต้องการเรื่องการดูแลรักษา

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

ไม่มีเงิน ช่วยกัยเก็บของเก่า
ต้องการเงินประทังชีวิต ช่วยผ่อนความลำบาก

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

2,000.00 บาท/เดือน
1,000.00 บาท
0 คน
ขายของเก่าเป็นอาชีพที่ไม่แน่นอน

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

เงินผู้สูงอายุ

ฟู้ดแสตมป์

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น


11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1. เงิน

2. ที่อยู่อาศัย

3. เครื่องนุ่มห่ม

4. อาหาร

5. สุขภาพ