ชื่อผู้นำครอบครัว 20

ข้อมูลที่อยู่

ชุมชนจิระนคร

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
สภาพเก่าทรุดโทรม

สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
ขาดแคลนผ้าห่ม เบาะนอน
ต้องการผ้าห่ม

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
เงินไม่เพียงพอต่อรายจ่าย
เงิน

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
หัวหน้าครอบครังมีปัญหาทางสายตา
ลูกชาย บุตรมีปัญหาทางประสาท


6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

มีเงินไม่เพียงพอ

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

2,000.00 บาท/เดือน
1,000.00 บาท
0 คน
ไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจากมีปัญหาทางสายตา

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

เงินผู้สูงอายุ
เงินผู้พิการ

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

รายได้ในแต่ละวันไม่เพียงพอ แต่ไม่สามารถทำงานได้

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

รายได้สมาชิกในครัวเรือน
อาหาร
เครื่องนุ่งห่ม
ที่อยู่อาศัย