ชื่อผู้นำครอบครัว 199

ข้อมูลที่อยู่

ป้อมหก

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
พอจะอยู่ได้ ไม่มีคนดูแล
อยากให้ช่วยหาบ้านให้
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
ของใช้ไม่เพียงพอ เสื่้อผ้าพอมีอยู่บ้าง
ช่วยเหลือเรื่องของใช้ในบ้าน และของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
ไม่มีอาหารการกิน บางครั้งก็อด อาหารที่ได้มาจากเพื่อนบ้านเอามาให้
ช่วยเรื่องอาหารทุกอย่างที่พอจะช่วยได้

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
เป็นทั้งเบาหวาน หัวใจ เดินไม่สะดวก หูไม่ค่อยได้ยิน
ต้องการคนดูแล

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

ไม่มีรายได้ ต้องรอจากเงินผู้สูงอายุ
ช่วยเหลือด้านการเงิน

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

600.00 บาท/เดือน
600.00 บาท
0 คน
มีปัญหาด้านสุขภาพ เงินที่ได้มาจากผู้สูงอายุก็ไม่พอใช้

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ : ช่วยเหลือเพิ่มเติมจากเงินผู้สูงอายุ

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้
ไม่สามารถเข้าร่วมได้ เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

เทศบาล ช่วยเหลือเรื่องอุปโภคบริโภค ยากรักษาโรค

อบจ. ช่วยข้าวสาร

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

ขอคนช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ดูแลเรื่องไฟฟ้าที่ชำรุด ไฟรั่วที่เสียหายในบ้าน

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.อาหารการการกิน

2.ที่อยู่อาศัย

3.ของใช้ในครัวเรือน

4. ดูแลเรื่องสุขภาพ

5. เครื่องนุ่งห่ม