ชื่อผู้นำครอบครัว 198

ข้อมูลที่อยู่

ป้อมหก

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
เดิมมีบ้านเป็นของตนเอง แต่ต้องมีอยู่บ้านเช่า เพราะมีการมั่นคงกว่าและสะดวกกับผู้ป่วยเวลาเดินทางและการดูแล

สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ


4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
ผู้ป่วยไม่สามารถทานอาหารตามปกติได้
อยากให้เข้ามาช่วยดูแลเกี่ยวกับอาหารของผู้ป่วย เช่น นม เป็นต้น และอาหารเสริมสำหรับผู้สูงอายุ

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
1. ป่วยด้วยโรคอัมพฤก อาหารดีขึ้น แต่ยังออกไปไหนไม่ได้

2. เป็นโรคความจำเสื่อม

อาหารสำหรับผู้ป่วยทั้งสองคน

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

20,200.00 บาท/เดือน
4,040.00 บาท
2 คน


อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ : ไม่ต้องการเพราะเนื่องจากทำงานประจำอยู่แล้ว ไม่ค่อยมีเวลา

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

เทศบาล ช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค

อบข ช่วยเหลือเรื่องข้าวสาร

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น


11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

อาหารเสริมสำหรับผู้ป่วย