ชื่อผู้นำครอบครัว 197

ข้อมูลที่อยู่

ป้อมหก

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
เป็นบ้านสังกะสีริมทางรถไฟ มีห้องน้ำอยู่ข้างนอก
ซ่อมแซมบ้าน ปรับปรุงให้มั่นคงแข็งแรงขึ้น
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ขาด ชำรุด
อยากได้เครื่องนุ่งห่มเพิ่มเติม ของใช้ทั่วไป

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
อยู่กันหลายคน มีไม่เพียงพอในแต่ละวัน
เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
เป็นโรคกระเพราะ หอบ ปวดเมื่อย มีคนประสบอุบัติเหตุ มีปัญหาทางจิต

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

เงินไม่พอใช้ในแต่ละเดือน
ช่วยเหลือด้านการเงิน

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

11,000.00 บาท/เดือน
1,850.00 บาท
2 คน
มีสมาชิกในครัวเรือนเยอะ แต่รายได้น้อย อาชีพที่ทำอยู่ก็ไม่แน่นอน

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

เทศบาลช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค

โรงพยาบาลดูแลช่วยเรื่องอาหารเสริมสำหรับเด้กเล็ก และอาหารเสริมสำหรับผู้สูงอายุ

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

1. อยากได้ทมี่ทำมาหากิน

2. อยากให้ดูแลความเป็นอยู่ในครัวเรือน

3. อยากให้ช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษา

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1. อาหารการกิน

2.เงินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

3. อาชีพเสริม

4. ที่อยู่อาศัย

5. ข้าวของเครื่องใช้