ชื่อผู้นำครอบครัว 192

ข้อมูลที่อยู่

วัดหาดใหญใน

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
ไม่ถูกสุขลักษณะ

สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
เก่า เสียหาย
จัดหามาให้ใหม่

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
รายได้ไม่เพียงพอในแต่ลวัน

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
มีโรคเหน็บชา
ความช่วยเหลือทางภาพรัฐ

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

ไม่รีรายได้ ไม่มีอาชีพแต่มีเงินจากเงินเดือนผู้สูงอายุ

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

2,500.00 บาท/เดือน
0.00 บาท
0 คน
ไม่มีรายได้จากการประกอบอาชีพมีแต่เงินเดือนผู้สูงอายุ

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ : มีแต่ผู้สูงอายุไม่สามารถทำงานได้

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่มี

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

สาธารณูปโภค ไม่มีคนดูแล

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.สาธารณูปโภค
2.สุขภาพ
3.เครื่องนุ่งห่ม
4.รายได้