ชื่อผู้นำครอบครัว 191

ข้อมูลที่อยู่

ท่าไทร

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
ที่อยู่อาศัยคับแคบ อาศัยอยู่กับหลายคน
ต้องการซ้อมแซมให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ


4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน


5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
โรคความดันโลหิตสูง ทำให้มีอาการเหน็บชาไม่มีความสะดวกที่จะไปโรงพยาบาล ส่วนอีกท่านเป้นโรคทางประสาท(วิกลจริต)
อยากให้มีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เข้ามาตรวจดูแลเป็นประจำทุกเดือน

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

ไม่มีรายได้

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

0.00 บาท/เดือน
0.00 บาท
5 คน
สมาชิกในครอบครัวว่างงาน ไม่มีรายได้

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่มี

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

สมาชิกในครอบครัวไม่มีรยได้ ว่างงาน ต้องการมีงานทำสถาพที่อยู่อาศัยคับแคบ อาศัยด้วยกันหลายคน

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.รายได้
2.สุขภาพ
3.สภาพที่อยู่อาศัย