ชื่อผู้นำครอบครัว 190

ข้อมูลที่อยู่

เกาะเลียบ

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
เป็นบ้านเช่าเดือนละ 700 บาท สภาพชำรุด อาศัยด้วยกับหลายคนทรุดโทรม หลังคารั่ว ผนังชำรุด มุงด้วผ้ายาง
เป็นบ้านเช่า จึงไม่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้น ไม่มีเงินที่จะปรับปรุง
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
เครื่องนุ่งห่มไม่เพียงพอ ขาดชำรุด เก่าและใช้มานานหลายปี
ต้องการเครื่องนุ่งห่ม ผ้าห่ม หมอน เครื่องใช้ในครัวเรือน

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
อาหารไม่เพียงพอ อาศัยกับหลายคน
ให้เทศบาลจัดข้าวสารอาหารแห้ง

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
หัวหน้าครัวเรือนป่วยเป็นโรคเบาหวาน ต้องไปเอายาที่โรงพยาบาลทุกเดือน
ให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์มาตรวจที่บ้านประจำทุกเดือน

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

ไม่มีเงิน
ไม่รายได้ ได้เงินผู้สูงอายุทุกเดือน แต่ใช้จ่ายไม่เพียงพอ

เงินช่วยเหลือเป็นประจำทุกเดือน

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

3,000.00 บาท/เดือน
750.00 บาท
2 คน
ผู้ที่หารายได้ไม่สามารถเลี้ยงสมาชิกในครอบครัวทั้งหามดได้

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่มี

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

จากที่ได้สอบถามทางครอบครัวนี้มีปัญหาดทางด้านอาหารมากที่สุดในแต่ละวันต้องได้รับความช่วยเหลือด้านอาหารจากเพื่อนบ้านบางวันก็ไม่ได้กินอาหาร มีผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้อาศัยอยู่กับญาติห่างๆ ตัวคุณยายจึงเหมือนอยู่คนเดียว

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.อาหาร
2.เครื่องนุ่งห่ม ของใช้ใบครัวเรือน
3.สุขภาพ