ชื่อผู้นำครอบครัว 187

ข้อมูลที่อยู่

สถานี 2

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
สภาพและสิ่งแวดล้อมไม่ดี ไม่มีห้องน้ำ ไม่มีน้ำใช้
ต้องการที่อยู่ใหม่ หรือ ค่าเช่าบ้าน
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
เครื่องนุ่งหม่ ของใช้ในครัวเรือนมีไม่เพียงพอ
เครื่องนุ่งห่ม ของใช้ในครัวเรื่อน เพิ่ม

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
มีอาหารไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
ข้าวสาร อาหารแห้ง

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
ความดัน เบาหวาน สุขภาพแย่
ลูกความจำเสือม

ค่าใช้จ่ายในการรับษาพยาบาล

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

ไม่มีพอจ่าย
ไม่มีเงินจ่ายเพียงพอแต่ละวัน

เงินจ่ายในแต่ละวัน

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

1,000.00 บาท/เดือน
500.00 บาท
1 คน
เงินไม่พอจ่าย

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

food stamps
เงินเดือนผู้สูงอายุ

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น


11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.ที่อยู่
2.อาหาร
3.เครื่องใช้ในครัวเรือน
4.สุขภาพ