ชื่อผู้นำครอบครัว 186

ข้อมูลที่อยู่

สถานี2

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
หลังคา ผนังบ้าน หน้าต่าง ชำรุด

สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
ขาดแคลน เสื้อผ้า ของใช้ ต่างๆ
เสื้อผ้า ของใช้เด็ก ของใช้ในครัวเรือน

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
นมของเด็กไม่พอและอาหารแห้งต่างๆ
นมเด็ก ข้าวสารอหารแห้ง

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
เด็กพิการ ช่วยเหลืออะไรตัวเองไม่ได้
ศูนย์การศึกษาพิเศษจะนะได้เข้ามาช่วยเหลือการรักษาแล้ว

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

ไม่เพียงพอในการใช้จ่ายแต่ละวัน
เงินใช้จ่ายไม่พอ

อยากมีเงินออมให้กับลูกคนพิการ

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

6,000.00 บาท/เดือน
1,500.00 บาท
3 คน
รายได้ไม่พอจ่ายในแต่ละวัน

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ จะนะ
food stamps

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น


11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.ของใช้/เครื่องน่งห่ม
2.อาหาร
3.สุขภาพ
4.การออม
5.อาชีพ