ชื่อผู้นำครอบครัว 184

ข้อมูลที่อยู่

ป้อมหก

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
เป็นบ้านสังดะสี สร้างด้วยตนเอง ไม่มีห้องน้ำ ห้องครัว
อยากได้บ้านใหม่ หรือซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
เสื้อผ้าตัวใหญ่หายาก ที่มีอยู่ได้มาจากการบริจาค ของใช้บางส่วนเสียหายตั้งแต่น้ำท่วม
เสื้อผ้าใหม่ เครื่องอุปโภคบริโภค

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
พอมีกินแต่นยังไม่เพียงพอ
ของใช้อุปโภคบริโภค

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
มีปัญหาเกี่ยวกับทางจิต 1 คน อีกคนเป็นโรคเบาหวาน หอบหืด

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

ไม่มีรายได้
ได้รับจากเบี้ยผู้สูงอายุ และอยากให้ช่วยเพิ่มเติม

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

1,600.00 บาท/เดือน
800.00 บาท
2 คน
ไม่ได้ประกอบอาชีพ จึงไม่มีรายได้

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ : ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนื่องจากมีปัญหาทางสุขภาพ

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

เทศบาลช่วยเหลือเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภค

อบจ.ช่วยพวกข้าวสาร

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น


11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.ที่อยู่อาศัย

2.อาหาร

3.เรื่องการเงิน

4.เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม

5.อยากได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง