ชื่อผู้นำครอบครัว 181

ข้อมูลที่อยู่

หน้าอำเภอ

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ อาศัยอยู่กับพี่
ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองอาศัยอยู่กับพี่ชาย ลักษณะบ้านค่อนข้างเก่า และชำรุดอยู่บ้าง และมีอุปกรณ์เครื่องใช้ค่อนข้างขาดแคลน
หลังคาบ้านชำรุด ประตูบ้านพัง อยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือในด้านเหล่านี้ ฝาบ้านพังอยู่ใช้ไม้อัดจึงอยากให้ช่วยซ่อมแซม
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
สภาพไม่ค่อยดี ขาดแคลน แต่ได้รับการช่วยเหลือจากญาติ ๆข้างบ้านไม่มีครัวสำหรับทำอาหาร
ต้องการอุปกรณ์ประกอบการทำอาหร พวกเครื่องครัวของใช้จำเป็น

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
ขาดแคลนเรื่องอาหารแต่ญาติพี่น้องคอยช่วยเหลือเรื่องอาหาร
ต้องการพวกข้าวสาร ของใช้ที่จำเป็นในแต่ละวัน เช่น น้ำมัน ไข่ไก่ ปลากระป๋อง

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
โรคเบาหวาน โรคไต มีหมอนัดอยู่เป็นประจำ

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

0.00 บาท/เดือน
700.00 บาท
1 คน
เนื่องจากเก็บของเก่าจึงมีรายได้ไม่แน่นอนเพราะแต่ละเดือนได้ของไม่เยอะ เงินที่ได้จากการเก็บของเก่าขายประมาณเดือนละ 100 บาท

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ : ไม่ต้องการ เนื่องจากลายตามองไม่เห็นเนื่องจากเบาหวานขึ้นตาจึงมีปัญหาเกี่ยวกัยการมองเห็น

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ได้รับการช่วยเหลือจากเทศบาลเกี่ยวกัยเรื่องของผู้สูงอายุ
คุณชาญได้ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องขยะข้าวสารปีละครั้ง

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

เนื่องจากมีน้องกำลังศึกษาอยู่ด้วยและไม่มีโต๊ะเขียนหนังสือ

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.ที่อยู่อาศัย
2.รายได้
3.อาหาร
4.สุขภาพ