ชื่อผู้นำครอบครัว 179

ข้อมูลที่อยู่

หน้าอำเภอ

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
สภาพทรุดโทรม เก่า เช่าเดือนละ2500 บาท ลักษณะบ้านค่อนข้างชำรุด

สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
มีเพียงพอ แต่สภาพเก่าแล้ว และค่อยข้างชำรุด

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
แต่สภาพของเครื่องครัวมีพอ
ข้าวสารอาหารแห้ง

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
สุขภาพดี เดินไม่ได้ เจ็บหัวเข่า เมื่อยขา บุตรมีปัญหาทางสมอง

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

2,500.00 บาท/เดือน
1,250.00 บาท
0 คน
ลูกชายมีปัญหาเกี่ยวกับสมองแต่ต้องทำงานได้เดือนละ 1000 บาท

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

การช่วยเหลือ คือ การช่วยเหลือเกี่ยวกับผูู้สูงอายุและคนพิการ

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

ช่วยเรื่องของของรายได้เนื่องจากบุตรมีปัญหาเกียวกันสมองแต่ต้องทำงานเพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกันค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.เรื่องรายได้
2.ที่อยู่อาศัย
3.เครื่องนุ่งห่ม