ชื่อผู้นำครอบครัว 178

ข้อมูลที่อยู่

หน้าโรงพยาบาลศิครินทร์

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
มีประตูกับหน้าต่างชำรุด
ซ่อมแซมประตูกับหน้าต่าง
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ

เสื้อผ้าและรถเข็นของคนพิการชำรุด

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน


5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
ลูกชายพิการ 1 คน
ขอรถเข็น

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

มีแม่หาเลี้ยงคนเดียว และมีหนี้สิ้นของสหกรณ์
ต้องการหางานทำ

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

9,000.00 บาท/เดือน
300.00 บาท
5 คน
รายได้ไม่เพียงพอ

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ : รับจ้าง
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

1.ได้รับเงินผู้สูงอายุ

2.ไดรับเงินผู้พิการ

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

อยากให้ช่วยคนพิการ

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.อยากให้ช่วยซ่อมแซมบ้านที่ชำรุด

2.ต้องการเสื้อผ้าและรถเข็นคนพิการ

3.ต้องการหางานให้ทำที่บ้าน