ชื่อผู้นำครอบครัว 177

ข้อมูลที่อยู่

หลังอำเภอ

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
้านบนมีให้เด็กเช้าอยู่ค่าเช่าเดือนละ4500 บาท สภาพสะเรียบร้อบดีที่อยู่ในสภาพดี

สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ


4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
มีญาติคอยให้ความช่วยเหลือ
ต้องการพวกข้าวสาร อาแห้ง

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
เป็นความดันไทรอย ความดัน
พิการต้องใช้ต้องใช้ค้ำ

หมอนัดอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

ค่าใช้จ่าไม่เพียงพอ มีญาติ ๆค่อยช่วยเหลือบ้างเรื่องของการเงินจึงไม่มีเงินออม

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

6,000.00 บาท/เดือน
3,000.00 บาท
0 คน
รายได้มาจากเงินเดือนผู้สูงอายุและมาจากเลี้ยง ๆ เดือน 4000

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ : ไม่ต้องการ เนื่องจากรับเลี้ยงเด็ก

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

เทศบาลนครหาดใหญ่ช่วยเหลือเรื่องของผู้สูงอายุและคนพิการ

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น


11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.เรื่องรายได้
2.อาหาร
3.สุขภาพ
4.เครื่องนุ่งห่ม
5.ที่อยู่อาศัย