ชื่อผู้นำครอบครัว 174

ข้อมูลที่อยู่

โรงปูน

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
หลังคารั่ว ไม่มีห้องน้ำและห้องครัว

สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ


4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
รับประทานไม่ครบทุกมื้อ
ข้าวสาร อาหารแห้ง

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
คนในครัวเรือนอายุมาก สภาพร่างกายไม่แข็งแรง
ยารักษาโรค

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

ทำงานเพื่อใช้จ่ายในครัวเรือนในแต่ละวัน

ไม่มีเงินมากพอที่จะอำนวยสิ่งจำเป็น

เพิ่มค่าครองชีพ

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

900.00 บาท/เดือน
300.00 บาท
0 คน
เงินไม่เพียงพอ

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ฟู้ดแสตมป์จากเทศบาล

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

1.ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด

2.รายได้ไม่เพียงพอ

3.จะขยายบริเวณบ้านให้กว้างขึ้น

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.สร้างห้องน้ำ

2.สร้างห้องครัว

3.เพิ่มค่าครองชีพ