ชื่อผู้นำครอบครัว 172

ข้อมูลที่อยู่

โชคสมาน

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
ชำรุด พุพัง
ต้องการบ้านใหม่
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
ไม่ค่อยมีเครื่องนุ่งห่ม ส่วนมากเบาให้มา เครื่องซักผ้า ยังผ่อนอยู่ 4000 บาท
ช่วยเหลือเรืองเงิน เพื่อผ่อนเตารีด กับเครื่องซักผ้า

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน

ต้องการข้าวสารอาหารแห้ง เพราะโครงการ food stomps ส่งข้าวสารล้าช้า 1 ปีได้เพียง 3 ครั้ง ปกติจะได้ 3 ครั้ง/เดือน

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
ปวดขา มาประมาณ 2 ปีแล้ว เป็นความดันสูงอยู่ด้วย

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

ไม่มีเงินออม

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

5,000.00 บาท/เดือน
5,000.00 บาท
1 คน
ยื่มเงินดอกมา 20,000 ดอกเบี้ย ร้องละ 20 บาท

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ : อยากให้เขาลดดอกเบี้ยจากเงินกู้นอกกู้นอกระบบ ค่าน้ำ 600 ค่าไฟ 800 บาท

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

มีเงินเดือนคนชรา เดือนละ 700 บาท
รักษาฟรี จากคลินิกชุมชนอบอุ่น หมอมีเกียรศักดิ์

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น


11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.รายได้การเงิน
2.อาหาร
3.ของใช้ในครัวเรื่อน
4.ที่อยู่อาศัย