ชื่อผู้นำครอบครัว 17

ข้อมูลที่อยู่

ขนส่ง

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
บ้านบางส่วนมีการชำรุดผาบ้านด้านหลังเป็นสังกะสีใกล้จะหลุด
มาซ่อมแซมบ้านที่ชำรุด ต้องการปรับปรุงห้องส้วมต้องการที่นั้งขับถ่ายสำหรับคนอัมภาต เพราะต้องอยู่ที่สุง
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
ไม่ขัดข้องอะไร
ไม่ต้องการอะไรแต่ก็พอมีอยู่พอกินเพียงพอ

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
ไม่คอยมี มีการเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
ไม่ต้องการ ก็กินกันพอมีพอกิน

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
มีผู้ป่วยเป็นความดันกับไทรอย ส่วนคุณปู่เป็นอัมพาต
อยากให็ช่วยค่าใช้จ่ายเรื่องยา ที่อยู่นอกบันชีเพราะต้องออกเงินเอง

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

รายได้ไม่คอยมี ไม่ได้ประกอบอาชีพใด ๆ ตากับยายแก่แล้วได้รับเงินผู้สูงอายุเท่านั้นในแต่ละเดือน
ไม่มีรายได้

ก็ไม่มี

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

2,000.00 บาท/เดือน
1,000.00 บาท
2 คน
ไม่มีรายได้ เพราะไม่มีใครทำงานแล้วอยู่บ้านเฉย ๆ ได้รับเงินผู้สูงอายุเพียงอยางเดียว เดือนละ 1000 บาท

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ : ไม่ต้องการ คุณตากับคุณยายทำไม่ไหวแล้วอยากอยู่บ้านเฉย ๆ อยู่แบบพออยู่พอกิน

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ได้รับจากหน่วยงานเทศบาลนครหาดใหญ่ เข้าให้พวกอาหาร ปลากระป๋อง ข้าวสาร ไข่ มาม่า นม

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

ไม่มีแล้ว แต่ต้องการนี้ คือที่นั่งถ่ายของคนแก่หรือผู้สูงอายุ ที่ต้องการมากที่สุด

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1. สถานที่อยู่อาศัย
2. ด้านอาหาร
3. การออม
4.เครื่องนุ่งห่ม/ครัวเรือน