ชื่อผู้นำครอบครัว 169

ข้อมูลที่อยู่

โชคสมานคุณ

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
มีปลวกและมอดขึ้นและชำรุด

สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
มีใช้ไม่เพียงพอ
มีใช้ไม่เพียงพอต้องการเครื่องใช้ในครัว

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
บางวันอาจไม่มีรายได้
ข้าวสารอาหารแห้ง

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
ปวดข้อเท้า 1 คน และเป็นโรคเรื้อรัง 1 คน

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

หารายได้ หาเช้ากินค่ำ
งานหรือรายได้เสริม

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

9,000.00 บาท/เดือน
1,800.00 บาท
0 คน
มีงานทำให้ทำก็ทำบางวันไม่มีงานก็ไม่มีรายได้

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ : อะไรก็ได้
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ : อะไรก็ได้
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ยังไม่มี

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น


11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.อาชีพและรายได้ของสมาชิกำในครัวเรื่อน
2.อาหารและเครื่องบริโภคในชีวิตประจำวัน
3.ที่อยู่อาศัยที่มั่นคง