ชื่อผู้นำครอบครัว 166

ข้อมูลที่อยู่

กอบกาญจน์ศึกษา

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
บ้านชำรุด
ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด คือ ห้องน้ำ หลังคารั่ว
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
หมอน ผ้าห่ม ยารักษาโรค

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
อาหารไม่เพียงต่อการบริโภค
ข้าวสาร อาหารแห้ง

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
โรคสะเก็ดเงิน เชื้อรา
ต้องการให้แพทย์มาตรวจที่บ้านเพราะลำบากในการเดินทาง

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

ไม่มีเงินเก็บ
ค่าครองชีพเพิ่ม

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

3,000.00 บาท/เดือน
1,000.00 บาท
2 คน
ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ฟู้ดแสตมป์ จากเทศบาล

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

1.อุปกรณ์ทุ่นแรงที่ใช้ในครัวเรือน

2.ข้าวสารอาหารแห้ง

3.เงินสำรองในแต่ละเดือน

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.ซ่อมแซมบ้าน

2.เครื่องนุ่มห่ม

3.อุปกรณ์ในครัวเรือน

4.เงินสำรองเลี้ยงชีพ