ชื่อผู้นำครอบครัว 164

ข้อมูลที่อยู่

ต้นโด

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
สภาพดี เก่าเล็ก โดนเจ้าหนี้ทวงคืนต้องอพยพเดือนหน้าหรือต้องขึ้นอยู่กันดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ต้องอยู่บ้าน (ลักษณะคล้ายห้องที่อยู่ติดกัน
ต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
เนื่องจากไม่มีรายได้ในการซื้อเครื่องนุ่งห่ม
ชุดนักเรียน เสื้อผ้า

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
ไม่เพียงพอต่อการบริโภค
มีความต้องการเพิ่ม อาหาร นม สำหรับหลาน

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
บิดาเป็นหอบหืด มารดาเป็นโรคปอด หอบหืด
ต้องการการช่วยเหลือยาต่างๆ ความรู้ในการรักษาโรค

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

ไม่มีรายได้ต้องมีการกู้ยื้มสินในการใช้เนื่องจากไม่พอใช้ในชีวิตประจำวัน
เงินช่วยเหลือ อาชีพในการหารเงิน

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

6,000.00 บาท/เดือน
1,500.00 บาท
3 คน
ตีบ้านไม่ได้รับเงินเนื่องจากบิดาหากินเป็นของตัวเอง ไม่มีการแบ่งใช้จ่ายในครอบครัว

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ : เนื่องจากต้องดูแลหลาน
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้
เนื่องจากไม่มีสถานที่ที่พอจะปฏิบัติ ต้องการความรู้บางด้านเพิ่มเติม

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ปี 2558 ได้ว่างสารและเครื่งอใช้อุปโภคบริโภค (รัฐบาลเทศบาล
ปี2557 ไม่ได้รับโครงการ
ได้รับชุดปฐมพยาบาลเบื่องต้น

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

ต้องการความช่วยเหลือด้านการอุปโภคบริโภค
ยารักษาโรค เครื่องปฐมพยาบาล
ความสะอาดของที่พัก

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1. เสียหนี้
2. ชุดนักเรียน
3. ที่อยู่อาศัย
4. อาชีพ รายได้เสริม
5. อาหารที่ใช้บริโภคของเด็ก