ชื่อผู้นำครอบครัว 163

ข้อมูลที่อยู่

ต้นโด

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
ฝนตกหลังคารั่ว ที่ฝาผนังร้าว ประตูพัง
ต้องการซ่อมแซม ส่วนที่พังอยู่
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ


4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
เครื่องปรุง เครื่องใช้ อาหารแห้ไม่เพียงพอ
อาหารแห้ง

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
เบาหวานลงขา
ช่วยค่ารักษา ค่ายา

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

ไม่เพียงพอ มีหนี้สินบ้าง
อยากได้เงินช่วยเหลือ

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

6,000.00 บาท/เดือน
3,000.00 บาท
2 คน


อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

1. เทศบาลนครหาดใหญ่ให้อาหารแห้ง

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

อยากให้น้องได้เรียนหนังสือจนจบเนื่องจากไม่มีแรงพอให้ได้เรียน

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1. รายได้
2. อาหาร
3. สุขภาพ
4. ที่อยู่