ชื่อผู้นำครอบครัว 162

ข้อมูลที่อยู่

ตลาดคอมแพล็กซ์

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ อาศัยเพื่อนบ้านอยู่
หลังคาชำรุด
ต้องการกระเบื้องซ่อมหลังคา
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
ขาดแคลนเสื้อผ้า
เสื้อผ้า กางเกงทำงาน เครื่องนุ่งห่ม

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
ขาดอาหาร ไม่มีเงินทุน
อาหารแห้ง ข้าวสาร ที่อยู่อาศัย

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
ปอดอักเสบ เชื้อราใรสมอง ต้องรับยาที่ร.พ.ทุกเดือน
ต้องการข้าวสาร อาหาร และเครื่องนุ่งห่ม

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

มีเงินไม่พอใช้
ต้องการข้าวสาร อาหาร เครื่องนุ่งห่ม

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

1,200.00 บาท/เดือน
1,200.00 บาท
0 คน
รับจ้างเด็ดพริก วันละ 30-50 บาท

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

1.ได้รับข้าวสารจากเทศบาล

2.ได้รับข้าวสาร อาหารแห้งจากศาลเจ้า เมื่อเทศกาลกินเจ

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น


11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.อาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค

2.เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า