ชื่อผู้นำครอบครัว 159

ข้อมูลที่อยู่

ศิครินทร์

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
ประตูเปิด-ปิดลำบาก ฝาผนังนอนลอก เพดานมีปลวกกิน ประตูหลังบ้านสนิมเกาะ อ่างล้างหน้ารั่วซึม ไม่มีประตูห้องนอน
ช่วยซ่อมแซมบ้าน
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ


4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
มีกินบ้างบางวัน เนื่องจากรายได้ไม่แน่นอน
ช่วยเหลือด้านอาหารแห้ง

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
มีคนป่วยมะเร็งปากมดลูก พิการทางสมอง

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

รายได้ไม่แน่นอน

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

3,000.00 บาท/เดือน
3,000.00 บาท
2 คน
รายได้ไม่เพียงพอ เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

1.ได้รับข้าวสารจากเทศบาล

2.ได้รับเงินผู้พิการ

3.ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

ต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพ

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.อาชีพและรายได้

2.สุขภาพ

3.ซ่อมแซมบ้าน

4.ค่าครองชีพ