ชื่อผู้นำครอบครัว 157

ข้อมูลที่อยู่

ต้นโด

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
ไม้หลังคาพัง ส่วนที่ต่อเติมที่เป็นสังกะสีผุพัง บางส่วนมีชำรุด ช่วยพายุเข้าหลังคาได้ผลกระทบพังบางส่วน
ต้องการไม้ มาเปลี่ยน หรือซ่อมแซม ต้องการสังกะสีมาเปลี่ยน
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
ชุดอยู่บ้านไม่ค่อยพอ ชุดไปดรงเรียนของน้องไม่เพียงพอ เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่พอส่วนใหญ่ชำรุด ใช้ไม่ได้
ต้องการุดนักเรียน เนื่องจากมีเนื่องจากมมีน้องที่กำลังศึกษาอยู่ 2 คน ต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่าง เช่น หน้อหุงข้าว พัดลม

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
บางมื้อก็ไม่เพียงพอ ทำให้สมาชิกไม่ได้ทาน น้องไม่ได้ทานข้าวเช้าตอนไปโรงเรียน
อาหารจำพวกอาหารแห้ง เช่น ข้าวสาร ปลากระป๋อง เป็นต้น

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
เป็นไทรอยด์เป็นพษ 1 คน หัวหน้าครอบครัวเป็นความดัน ปวดเมื่อย
ให้ส่งคนมาตรวจสุขภาพให้กับที่บ้าน เนื่องจากไม่สะดวกออกไป

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

รายได้ไม่พอกับรายจ่าย
รายได้น้อย

หารายได้เพิ่มเติม รายได้เสริม งานเสริม งานเพิ่มเติม

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

25,000.00 บาท/เดือน
12,500.00 บาท
6 คน
เนื่องจากมีสมาชิกในกรอบครัวหลายคนที่ไม่มีรายได้ทำให้ เงินที่ได้มา ไม่เพียงพอ ต่อจำนวนสมาชิก

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ : งานที่รับมาทำที่บ้านไว้
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ : รับปอกกระเทียม
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ได้รับของแห้จากเทศบาล

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

เรื่องอาหารเสริม

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1. ที่อยู่
2. อาหาร
3. เสื้อผ้า